Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ölçüde etkiler gösteren Korona virüsünden (Covid-19) korunmak amacıyla işyerlerinde ciddi önlemler alınması gerekmektedir.

Örneğin Yargıtay’ın yakın tarihli kararına1 bakıldığında Domuz Gribi salgını sırasında Ukrayna’ya yük taşıyan bir tır şoförünün, Domuz Gribine yakalanması, iş kazası olarak değerlendirilmiş ve işveren sorumlu tutulmuştur. Söz konusu karardan hareketle işverenin, işçinin işyerinden kaynaklı olarak Korona virüsüne yakalanması halinde iş kazası bakımından sorumlu olacağı söylenebilir. Bununla beraber işverenin cezai sorumluluğu da söz konusu olacak, tedbir alamayan işverenler ve denetim görevini yerine getirmeyen Devlet görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre taksirle veya olası kastla öldürme ve diğer suçları gündeme gelecektir.

Ayrıca işverenlerin; iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almaması, ilgili organizasyonu yapmaması, gerekli araç ve gereçleri sağlamaması, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaması, bu hususların yanı sıra işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememesi, denetlememesi ve uygunsuzlukları gidermemesi de, işletmelerin tehlike sınıfları ve çalışan sayıları da göz önünde bulundurularak idari para cezası almalarına sebep olacaktır.

Bu nedenle işverenler tarafından gerekli tüm koruyucu ekipman sağlanmalı, gereken önlemler alınmalı, yeterli özen ve dikkat gösterilmelidir.

Buna ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından işyerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayınlanmıştır. Alınması gereken önlemler aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şu şekilde sıralanabilir;

1- HAZIRLIK EKİBİ OLUŞTURULMALIDIR.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan bir hazırlık ekibi kurulmalıdır.

1- Yargıtay 21. HD., E. 2018/5018 K. 2019/2931 T. 15.4.2019

Sağlık hizmeti sunan işyerlerinde ise, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, bulunması halinde enfeksiyon kontrol komiteleri ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütecektir.

 • Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların yürütülmesi,
 • İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişimin koordine edilmesi,
 • Acil durum planını güncel tutulması,
 • Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesi hususlarında “Hazırlık Ekibi” görevli olacaktır.

Bununla birlikte İş sağlığı ve güvenliği kurulu ya da hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

2- ACİL DURUM PLANI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR.

 • Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut Covid-19’a göre güncellenerek acil durum planınızın devreye alınması,
 • İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların Covid-19 virüsüne maruz kalmasını engelleyecek şekilde düzenlenmesi,
 • Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının sağlanması,
 • Covid-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir.

3- SALGININ YAYILMASINI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALIDIR.

3a- Çalışanların kullandığı servislere yönelik;
 • Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır.
 • Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 • Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalı ve en fazla yarısı kadar sayıda yolcu barındırmalı, gerekirse ek servisler konulmalıdır.
 • Araç girişlerine el dezenfektanları konulmalıdır.
 • Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcular cerrahi maske takmalıdır.
2b- Çalışanların iş amaçlı seyahatlerine yönelik;
 • Zorunlu olmadıkça seyahatler iptal edilmeli ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Yurtdışından dönen kişilerin işe gitmekten kaçınmaları ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymaları sağlanmalı, gerektiğinde bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattına yönlendirilmelilerdir.
 • Yurtiçi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmaları engellenmeli ve çalışma süresince sağlık durumları gözlemlenmelidir.
2c- İşyerine giriş ve çıkışlara yönelik;
 • Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.
 • Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılmalı veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılmaması sağlanmalıdır.
 • Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeler yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.
 • Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmelidir.
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda ise doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkanması sağlanmalıdır.
2d- Çalışma ortamlarına yönelik;
 • İşyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.
 • Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması gerekmektedir.
 • Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir.
 • Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır.
 • Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir.
 • Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır.
 • Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.
 • İşyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.
 • Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.
 • Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
 • Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılmalıdır.
 • Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konularına öncelik verilerek
 • yapılmalıdır. Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır.
 • Ara dinlenmeleri ve yemek molaları da dahil olmak üzere çalışma süreleri, çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacağı şekilde planlanmalıdır.
 • Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılmalı, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemler tercih edilmelidir.
 • Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılması sağlanmalıdır.
 • Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları ( klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
 • İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır.
 • Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalı ve temas edilen yüzeyler sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
 • Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalı ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir.
 • Çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda çöp kutularının yerleştirilmelidir.
 • Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmalı, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmeli ve buralar sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
 • İş elbiseleri ile harici elbiselerin teması önlenmeli ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel, kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanıma özen göstermelidir.
 • Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün olduğunca
 • kullanılmamalı, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmelidir.
 • Covid-19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanları belirlenmeli, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınmalı, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün  önlendirmesine göre hareket edilmelidir.
 • Bir çalışanın Covid-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19’a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçmelidir.
2e- Yemekhane ve dinlenme alanlarına yönelik;
 • Yemekhane ve dinlenme alanlarında uygun termal konfor şartları ve hijyen sağlanmalıdır.
 • Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek yemesi, aynı anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulması veya çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi vb.) azaltılmalıdır.
 • Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklindedağıtılmalıdır.
 • Yemekhane ve dinlenme alanları, hijyeninin sağlanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte edilmelidir.
 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır.
 • Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve uygun kişisel koruyucu donanımlar sağlanmalıdır.

4-TEMİZLİK VE HİJYEN STANDARTLARI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILMALIDIR.

 • Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır.
 • Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.
 • İşyerlerinde görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.
 • Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir.
 • İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir.
 • İş ortaklarını ve taşeronları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır.
 • İşveren, işveren vekilleri ve yöneticiler doğru örneği belirlemede önemli bir rol oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar.
 • İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir.

5- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR SAĞLANMALIDIR.

 • Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.
 • İşyerlerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından çalışanlara uygulamalı etkin maske kullanımı ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

6- İŞYERİNDE COVID-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN VEYA TEYİT EDİLEN BİRİ VARSA İLGİLİ SAĞLIK KURULUŞU İLE İLETİŞİME GEÇİLMELİDİR.

 • Covid-19’a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma kriterleri (örneğin, kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında İSG Kurulu veya Hazırlık Ekibini bilgilendirerek, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulmalıdır.
 • Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak işyeri hekimine gitmeli ve muayenesi
 • yapılarak şüpheli Covid-19 durumu bulunduğu takdirde etkilenen kişi diğer çalışanlardan izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alanda bekletilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır.
 • Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır.
 • Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır.

7- YURTDIŞINDAN DÖNEN ÇALIŞANLAR İŞYERİNE ÇAĞRILMAMALIDIR.

 • Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalıdır. Bu kişiler bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattını aramalı ve kendilerini tecrit etmelidirler.
 • Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri, konferans, kongre vb. etkinlikler mümkün olabildiğince ertelenmeli, yapılmasının zaruri olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmalıdır. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.

8- TOPLANTI ÖNCESİ/SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Mümkünse muhtemel Covid-19 maruziyetini önlemek adına toplantı ve eğitimler salgın bitene kadar ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların
 • gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı ve eğitimler sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmelidir.
 • Çalışanlara/katılımcılara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ya da uzaktan eğitim araçları ile bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmelidir.
 • Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir.
 • Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanmalıdır.
 • Tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme tedarik edilmelidir.
 • Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenmelidir.
 • Etkinlikteki tüm organizatörlerin, katılımcıların, hazır yemek servislerinin (mümkünse kumanya tipi) ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli bir bulaşıcı hastalığa yakalanırsa, ayrıntılarının halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı açıkça belirtilerek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya toplantıya katılımları engellenmelidir.
 • Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır.
 • Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan kullanımı sağlanmalıdır.
 • El dezenfektan cihazları toplantı yerlerinde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.
 • İşyeri ortamının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve kapılar açılmalıdır.
 • Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmemesi önerilmelidir.

9- TOPLANTIDAN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az bir ay boyunca saklanmalıdır. Katılımcı bilgilerinin saklanması, toplantıdan sonra bir veya daha fazla katılımcının hasta olduğunun öğrenilmesi halinde, katılımcıların adlarını ve iletişim bilgilerini içeren liste halk sağlığı yetkililerinin Covid-19’a maruz kalmış olabilecek kişileri izlemelerine yardımcı olacaktır.
 • Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli Covid-19 vakası olarak izole edilmişse, organizatör tüm katılımcılara bunu bildirmelidir. 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar.

10- COVID-19 ŞÜPHESİ HALİNDE İŞE DAVAMSIZLIK

Bir çalışanın Covid-19 şüphesi bulunduğu takdirde işyeri hekimi ile iletişime geçmesi sağlanır ve Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerine uyulur. Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, işvereni işyerine gitmeden bilgilendirmelidir. İşverenler, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamalarını takip etmelidir.

Yukarıda da belirtildiği üzere salgının etkilerinin önüne geçilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuzdaki tedbirler dikkate alınmalı, işyerinde uygulamaya konmalıdır.

KULAT HUKUK BÜROSU