Verbis’e Kayıt Süresi Son Günü Hızla Yaklaşıyor!

Hatırlanacağı üzere Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal ettirilen talepler dolayısıyla, Verileri Koruma Kurulu 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile sicile kayıt süresini 31.12.2021 tarihine uzatmıştı.

Bu kapsamda sicile kayıt yükümlülüğünü 31.12.2021 tarihine kadar yerine getirmesi gereken Veri Sorumluları şu şekildedir;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları

Dolayısıyla henüz sicile kayıt yaptırmamış olan veri sorumlularının 31.12.2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırarak, irtibat kişisi atamaları ve bu irtibat kişileri aracılığıyla bilgi girişi yapmaları gerekmektedir. Veri Sorumlularının irtibat kişileri aracılığıyla girecekleri bu bilgiler, 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin içermesi gereken hususlardır. Buna göre veri sorumlularının, iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri Sicil ekranına kaydetmeleri gerekmektedir.

Bu aşamada belirtmek gerekir ki, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 18. maddesinde yer alan idari para cezaları hakkında 2021 için yeniden değerleme oranı uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık hâlinde 39.337 TL (alt sınır) -1.966.862 TL (üst sınır) idari para cezasına hükmedilebilecektir.

Dolayısıyla Veri Sorumluları için bu bildirimin doğru ve eksiksiz şekilde yapılması büyük önem taşımakta olup, yapılan bildirimlerin gerçeğe aykırı ya da eksik yapılması halinde yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılması nedeniyle idari para cezası ile karşılaşılabilecektir.

Bunun yanında VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olanların Kanun gereği diğer yükümlülüklerini de (aydınlatma, açık rıza, idari ve teknik önlemler, ilgili kişiye cevap verme, KVKK kararlarına uyma vd.) yerine getirilmesi gerekmektedir.