Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve DevralmalarKulat Hukuk Bürosu, şirket kuruluşu süreçleri, şirket esas sözleşmeleri, genel kurullar, pay devirleri, ortaklar arası sözleşmeler gibi işlemlerin yapılması, genel kurul kararlarının iptali ve ortaklıktan doğan uyuşmazlıkların çözümü; şirket kurumsallaşması ve kurumsal yönetim başlığı altında gerekli işlerin ve süreçlerinin takibini yapar.Şirketlerin ticari faaliyette bulundukları üçüncü şahıslar ile arasındaki tüm sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki denetimi, şirketlerin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümü ve iş hukuku kapsamındaki tüm sözleşmelerinin incelenmesi, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davalarının yürütülmesi, sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmetler verilmektedir.

İş dünyasında meydana gelen en karmaşık hukuki süreçlerden olan Birleşme ve Devralmalar, şirketlerin tüm hissedarlarını, yönetim departmanını, çalışanlarını ve hatta müşterilerini etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Bu süreçler henüz başlamadan önce, potansiyel bir birleşme veya devralma işleminin ön inceleme aşaması dahi kayda değer bir hukuki inceleme, planlama ve hazırlık gerektirmektedir. Örnek olarak, birleşme veya devralma anlaşması öncesi inceleme ve müzakere aşamasında aradan çıkarmama ve gizlilik sözleşmesi yapılması gerekebilir. Bu alanda müvekkillerimize sunduğumuz hukuki hizmetlerin başında büyük önem arz eden “due diligence” incelemesi gelmektedir:

Legal Due Diligence (Hukuki Durum ve Risk Tespiti): Potansiyel bir sözleşme veya yatırım öncesi, şirketin söz konusu hukuki işlemi yapma kabiliyetini ve buna ilişkin diğer riskleri değerlendirmek üzere finansal kayıtlar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantı notları, şirket yönetimine özgü evraklar, vergilendirmeye ilişkin bilgiler, şirketin taraf olduğu tüm dava ve icra dosyaları ile İdare ve Vergi Mahkemelerindeki dosyaların tespiti ve incelenmesi ile diğer tüm hukuki kayıt ve belgelerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesini ifade eder. Bu sayede hazırlanacak raporumuz Müvekkilin risk analizi yapabilmesini kolaylaştıracaktır. Birleşme veya devralma süreçlerinde her iki şirket için de due diligence incelemesinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

Kulat Hukuk ekibi, şirket hisselerinin kısmen ya da tamamen devri, hisse opsiyonlarına ilişkin işlemler, birden çok şirketin birleştirmesi ya da bir şirketin bölünmesi gibi birleşme ve devralma süreçlerinde ortaya çıkmış ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile bu süreçlerin doğru yönetimi için yerli ve yabancı şirketlere hukuki destek sağlar. Aynı zamanda birleşme ve devralma durumlarında yabancı yatırımcıların yatırımlarının stratejik bir şekilde yönlendirilmesi, müşterek iş ortaklığına ilişkin hazırlık ve müzakere aşamalarının yürütülmesi, anlaşmaların hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi aşamalarında da müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.