Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 20.10.2021 tarihinde “Unutulma hakkının arama motorları özelinde değerlendirilmesi” başlıklı bir Kitapçık yayınlandı.

Kurum, Kitapçığın yayınlanmasının gerekçesinde kişilerin, ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasını, unutulma hakkı kapsamında talep edebileceklerini bir kez daha duyurmuş oldu. Kitapçıkta, unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri, Kişisel verileri Koruma Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde hatırlatılmıştır.

Kurul’un Kitapçıkta belirttiği üzere, unutulma hakkına ilişkin daha önce verilmiş 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı bir Kurul kararı da vardır. Söz konusu Kurul kararı “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı Kararı” olarak bilinmektedir. Kurul, bu kararında, kendisin önüne gelen başvurularda “unutulma hakkının” ihlali iddiaları olduğunu belirterek, aslında unutulma hakkının “bir üst kavram olarak ele alınmak suretiyle” kanunlarda zaten düzenlendiğini belirtmişti. Ancak bu isabetli bir yorum değildir. Çünkü KVKK’da unutulma hakkı benzeri diğer konular da çeşitli kanunlarda dolaylı olarak düzenlenmiştir. Ancak KVKK özel bir Kanun olarak, bu hakları derli-toplu ifade etmek üzere yapılmıştı. Kurul, söz konusu kararında, unutulma hakkının Anayasanın 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile 6698 sayılı Kanunun 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddelerinde ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde değerlendirildiği açıklamasına yer vermişti. Yani Kurul’a göre unutulma hakkı “unutulmamıştı.” Ancak mehaz kanun denilmesi son derece doğru olan Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)’nün 17 inci maddesi “right to be forgotten” yani “Unutulma Hakkı” düzenlemesine yer vermiştir. Mehaz kanundaki hemen her hükmü aynen iç hukuka alan kanun koyucu, 2016 yılında bu unutulma hakkını (right to be forgotten) düzenlemekten neden kaçınmıştı? Veya bu hak “unutulmuş muydu?”

Kurulun söz konusu kararında ise unutulma hakkı detaylı olarak açıklanmış, korunması gereken bir hak olarak değerlendirilmiş ve ilgili veri sahiplerinin haklarını nasıl kullanabileceğine dair yol ve yöntemler gösterilmişti. Kararın sonuç bölümünde ise, kararda yer alan usul ve esasların arama motoru işleticisi şirketlere bildirilmesi ve ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının ülkemiz vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine yönelik gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasına karar verildiği belirtilmişti.

Şimdi ise 20.10.2021 tarihini taşıyan kitapçıkta, Kurul’un bu kararına atıf yapılarak, bu karardaki detayların açıklandığı, yol ve yöntemlerin tüm taraflara (veri sahibi-veri sorumlusu-veri işleyen) bir kez daha duyurulmuştur. Ancak kurul kararında “İlgili kişilerin, arama motorları üzerinden kendi ad ve soyadları ile yapılacak aramalar neticesinde gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri sorumlusu arama motorları tarafından reddedilmesi veya taleplerine cevap verilmemesi halinde Kurula başvuruda bulunulurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün bulunduğu” belirtildiği halde şimdi Rehber’de sadece Kurul’a başvurulabileceğinin yazıp, yargı yoluna başvurulabileceğine dair bir ifadeye yer verilmemiş olması, kafa karışıklığına neden olabilecektir. Kurul’un bu noktada ayrıca bir açıklama yapması beklenecektir.