İdare, Vergi Hukuku ve İhale Mevzuatı

İdare, Vergi Hukuku ve İhale Mevzuatı

İdare Hukuku çerçevesinde Kulat Hukuk Bürosu, idare ile yapılan her türlü özel hukuk ve idare hukuku sözleşmelerin görüşmelerinde temsil, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve risk analizi, bunlara ilişkin görüş bildirme ve sözleşmelerin herhangi bir hukuka aykırılığa mahal vermeyecek şekilde hayata geçirilmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi hususunda avukatlık hizmet sunar. Verilen danışmanlık hizmetleri kapsamında ayrıca,

  • İdareye sunulacak tüm dilekçelerin düzenlenmesi, hazırlanması ve denetlenmesi ve idari başvuru sürecinin yürütülmesi
  • Her türlü İdari işlem için gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
  • Vergi mevzuatı çerçevesinde tüm hukuki sorunlarına ilişkin danışmanlık hizmetinin verilmesi, gerekli itiraz başvurularının yapılması, dava süreçlerinin        yürütülmesi, güncel mevzuat takibi yapılarak müvekkillerin bu konuda bilgilendirilmesi
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü, uzlaşma işlemlerinin takibi
  • İdarenin düzenleyici işlemlerinin ve Disiplin cezalarının iptali davaları da dahil olmak üzere idareye karşı açılan her türlü iptal ve tam yargı davalarının      yürütülmesi
  • Kamulaştırmaya ilişkin uyuşmazlıkların takibi ve İdare ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, bulunmaktadır.

Kulat Hukuk Bürosu, Kamu ihale mevzuatı alanında da hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında somut olarak; mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların İdare ve Kamu İhale Kurumu nezdinde sonuçlandırılması, İhale Şartnamelerine ve İdarenin ihale kararlarına karşı şikayet yolu ile itirazen şikayet yolu; Kamu İhale Kararlarına, Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına, Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı iptal davası açılması; Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi, Kamu ihale hukukundan kaynaklanan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi Kamu İhale Hukuku’na dair tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.